Styrelseutvärdering

Regelbunden utvärdering är en självklarhet för professionella styrelser

En genomtänkt, väl strukturerad bolagsstyrning är värdeskapande och här har regelbunden utvärdering av styrelsen och dess arbete en självklar plats.

Återkommande styrelseutvärdering skapar större effektivitet i styrelsearbetet.

Styrelsens ansvar

Ingen styrelse är den andra lik men kraven är desamma. Styrelsemedlemmar ska se till företagets bästa och företräda alla aktieägares intressen. Bland huvuduppgifterna återfinns att tillsätta och avsätta VD, lägga fast riktlinjer och strategier för VD:s arbete, samt kontrollera bolagets utveckling.

Kraven växer

Till detta kommer nya regler och riktlinjer, vilket tillsammans ständigt ställer nya krav på styrelsens medlemmar. Kraven på styrelseutvärderingar har de senaste åren vuxit sig starkare. Institutionella ägare, privata ägare, statliga och kommunala ägare, styrelseledamöterna själva och andra intressenter är överens om att styrelser ska utvärderas systematiskt.

Varför utvärdering?

Genom återkommande styrelseutvärdering där arbetet utvärderas i alla dess delar skapas större effektivitet i styrelsearbetet. Utvärderingen är också ett viktigt underlag för det långsiktiga rekryteringsarbetet till styrelsen.

Vår erfarenhet

Vi har lång erfarenhet av styrelseutvärderingar, både som externa rådgivare och från ägarsidan. Det ger oss stor förståelse för vikten av en bolagsanpassad och skräddarsydd utvärdering, där såväl enkät som djupintervjuer fokuserar på de viktigaste områdena för varje enskilt bolag. Baserat på insamlat data gör vi en analys och ger rekommendationer för arbetet framåt.

"Alla styrelser kan förbättra och effektivisera sitt arbete i någon utsträckning"

Vår process

Digital enkät

Vi skapar tillsammans med kunden en skräddarsydd enkät med relevanta och anpassade frågor om styrelsens arbete som distribueras och besvaras digitalt.

Intervjuer

Baserat på enkätens svar anpassas intervjuunderlag och djupintervjuer genomförs med samtliga deltagare.

Analys och resultat

Sammanställning, analys och slutsatser färdigställs i en skriftlig rapport.

Avrapportering

Avrapportering sker vanligtvis till styrelseordförande, hela styrelsen och eventuellt till bolagets valberedning.

Uppföljning

Uppföljning sker årligen, vartannat eller vart tredje år.

Birger Jarlsgatan 33
SE-111 45 Stockholm
info@stardustsearch.com